Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Sika 4a

Αναμειγνυόμενο με το τσιμέντο δίνει ένα τσιμεντοκονίαμα ταχείας πήξης για σφράγιση περιοχών με έντονη διείσδυση νερού.

• Για προσωρινή στεγανοποίηση σε επιφάνειες πριν τη χρήση στεγανοποιητικού σφραγιστικού επιχρίσματος με Sika® 1

• Για αγκυρώσεις σε πέτρα ή σκυρόδεμα