Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομενων

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης σέβεται απόλυτα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψη στο site του Συνδέσμου www.psem.gr.

Όλες οι επισκέψεις στο ανωτέρω site καθώς και η ηλεκτρονική σας επικοινωνία με το email του Συνδέσμου info@psem.gr προστατεύονται απόλυτα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα που αποθηκεύουμε όταν επικοινωνείτε με τον ΠΣΕΜ προστατεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για θέματα ενημερώσεων που αφορούν αποκλειστικά εσάς.

Όσον αφορά τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks) που τυχόν περιλαμβάνει, εφόσον αυτοί παρέχονται από τρίτους, δεν εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά τυγχάνει εφαρμογής η εκάστοτε πολιτικής προστασίας κάθε ιστότοπου. Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας, συμφωνείτε με την συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων από τον ΠΣΕΜ, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τους εξής όρους χρήσης. Παρακαλούμε αφιερώστε τον απαιτούμενο χρόνο και διαβάστε με προσοχή την παρούσα πολιτική προστασίας.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους στόχους, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΠΣΕΜ για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

EMAIL: info@psem.gr , tel: 2106521112 , fax: 210653184
Οδός Τερψιχόρης 11 , 15562 Χολαργός.

Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα ανωτέρω στοιχεία και να εναντιωθείτε στην συλλογή, την επεξεργασία ή την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΠΣΕΜ , σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Συνδέσμου. Σε περίπτωση που εναντιωθείτε στην συλλογή των δεδομένων σας, αυτομάτως τα δεδομένα σας καταργούνται από την βάση δεδομένων.


Τα δικαιώματά του χρήστη

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνεται ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες του Συνδέσμου σύμφωνα με τα θέματα ενδιαφέροντος σας.

Επιπροσθέτως, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης – Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται
  • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων – Το δικαίωμα επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων στην βάση δεδομένων
  • Δικαίωμα στη λήθη – Το δικαίωμα διαγραφής όλων των προσωπικών στοιχείων
  • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας – το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
  • Δικαίωμα στην φορητότητα – To δικαίωμα στην μεταφορά των δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή
  • Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας – Το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
  • Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή
  • Το δικαίωμα κατάθεσης παραπόνου εναντίον του ΠΣΕΜ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.


Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά, ως αντικείμενο επεξεργασίας, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία αναγράφονται ανωτέρω.


Πότε, γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε δεδομένα

Ο ΠΣΕΜ επεξεργάζεται δεδομένα δια την αποστολή ενημερωτικών δελτίων που αφορούν τις δραστηριότητες του Συνδέσμου , ενημερώσεις για τις εξελίξεις σε τεχνικά θέματα μονώσεων αλλά και θέματα της αγοράς , ενημερώσεις που αφορούν τεχνικές ημερίδες , παρουσιάσεις και γενικά γεγονότα που αφορούν τον τεχνικό κόσμο αλλά και τους ιδιώτες.

Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα είναι δια την αποστολή των ανωτέρω ενημερώσεων.


Πότε διαγράφουμε τα στοιχεία σας

Τα στοιχεία σας διαγράφονται αυτομάτως από την βάση δεδομένων όταν πατήσετε το αντοίστοιχο πλήκτρο στo e-mail το οποίο θα λάβετε.

Επιπλέων έχετε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τον ΠΣΕΜ και να θέσετε το αίτημα διαγραφής των στοιχείων σας.

Ο ΠΣΕΜ δεν μοιράζετε ούτε διανέμει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ΚΑΝΕΝΑΝ. Δεν υπάρχει πρόσβαση στα στοιχεία σας από κανέναν και εξασφαλίζουμε ότι πληρούνται οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τέλος ενημερώνουμε και βεβαιώνουμε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά εκείνα μέτρα για την απόλυτη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.