Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THORO STRUCTURITE LIGHT

Περιγραφή προϊόντος

Το THORO STRUCTURITE LIGHT είναι ένα μίγμα τσιμέντου Portland ανθεκτικούσε θειικέςενώσεις, καλάδιαβαθμισμένηςάμμου, ελαφρών λεπτόκοκκων αδρανών και πολυμερών αποξηραμένων με ψεκασμό. Όταν αναμιχθείμε νερό, διαμορφώνει ένα ελαφρύκαι ανθεκτικόεπισκευαστικόκονίαμα.Περιέχει αναστολέα διάβρωσηςο οποίοςαποτρέπει τη διάβρωση του σιδηροπλισμούκαι παρακείμενων περιοχών.

Το THORO STRUCTURITE LIGHT συνάδει με τιςαπαιτήσειςγια κονιάματα κλάσηςR3 σύμφωνα με το EN1504-03.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται για επισκευέςκατακόρυφων και υπερυψωμένων στοιχείων σκυροδέματοςκαι περιοχέςπου απαιτούν επισκευήσε βάθος, όπου οι ιδιότητεςελαφρών υλικών προσφέρουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στην εφαρμογή.

Είναι κατάλληλο για επισκευέςσκυροδέματοςοπλισμένου και μη.

Μπορείνα χρησιμοποιηθείκαι ωςεπιπεδοποιητικόκονίαμα σε μεγαλύτερεςεπιφάνειες.

 

Πλεονεκτήματα

Ανθεκτικό

− Υψηλή αντοχήπρόσφυσης

− Επιτρέπει τη διαπερατότητα υδρατμών

− Με τροποποιημένα πολυμερή

− Εξαιρετικήπροστασία οπλισμού, λόγω του αναστολέα διάβρωσης που περιέχει

− Ανθεκτικόσε θειικέςενώσεις, για επισκευές σε θαλάσσια περιβάλλοντα

− Ανθεκτικόσε κύκλουςψύξης/απόψυξης

Οικονομικό

− Δεν απαιτείται ξυλότυπος

− Μπορείνα διαμορφωθείσε στρώσειςέως75 mm σε κατακόρυφεςεπιφάνειες ή 50 mm σε υπερυψωμένεςεπιφάνειες

−Ταχύπηκτο

−Δεν απαιτείται ειδικόαστάρι ή στρώση συνάφειας

−Μικρήκατανάλωση, ελαφρύσε βάρος

Εύκολοστηχρήση

−Αποτελείται απόένα μόνο συστατικό και απαιτείαπλώςανάμιξη με νερό

−Εφαρμόζεται σε υγρό υπόστρωμα

−Ο εξοπλισμόςκαθαρίζεται απλώςμε νερό

−Εφαρμόζεται με ψεκασμόήμε μυστρί

−Διαμορφώνεται εύκολα

Φιλικό προς το περιβάλλον

−Έχει ωςβάση το τσιμέντο

−Χαμηλήπεριεκτικότητα σε χρωμικά. Cr VI < 2 ppm κατάβάροςτσιμέντο