Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προτάσεις προς το Συντονιστικό Όργανο του ΤΕΕ για τα Δομικά Υλικά

Α. Υλικά και Εφαρμογές

 

1.Απαίτηση για πιστοποίηση δομικών υλικών και συστημάτων βάση των Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Για παράδειγμα η θερμομόνωση των κτιρίων που αφορά τοίχους, οροφές και στέγες θα πρέπει να απαιτεί χρήση πιστοποιημένων υλικών και συστημάτων σε όλες τις εφαρμογές. Τόσο τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης όσο και τα συστήματα θερμομόνωσης και υγρομόνωσης οροφών διέπονται από Ευρωπαϊκούς κανονισμούς που αφορούν την πιστοποίηση με ETA (European Technical Approval) και την σήμανση CE των υλικών και των συστημάτων. Ενόψει της έναρξης των προγραμμάτων στήριξης της ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια θεωρούμε πως η απαίτηση σήμανσης CE για όλα τα συστήματα και υλικά που εντάσσονται στις δράσεις των προγραμμάτων είναι απαραίτητη.

2.Δημιουργία φορέα ελέγχου δομικών υλικών και συστημάτων για τον έλεγχο της αγορά ιδιαίτερα σε νέες εφαρμογές και καινοτόμα προϊόντα, με σκοπό τον έλεγχο των πιστοποιήσεων, την αξιοπιστία των λύσεων, την ακρίβεια των διαφημιζομένων ιδιοτήτων και την ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών. Σύνδεση με διαπιστευμένα εργαστήρια για διαρκή παρακολούθησης των εξελίξεων και την ενημέρωση των παραγωγών και διανομέων δομικών υλικών.

3.Δημιουργία παρατηρητηρίου τιμών δομικών υλικών με σκοπό την ενημέρωση του τεχνικού κόσμου και των καταναλωτών ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί να συγκεντρώνει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της διείσδυσης νέων υλικών, εφαρμογών και τεχνολογιών στην αγορά και την κατάσταση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Επίσης τα στοιχεία θα μπορούν να αξιοποιηθούν για εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την εφαρμογή, το κόστος και την απόσβεση επεμβάσεων στα κτίρια.

4.Στήριξη των εταιρειών παραγωγής και εμπορίας δομικών υλικών για την ανάπτυξη των απαιτούμενων υλικοτεχνικών δομών, που αφορούν έρευνα, τυποποίηση, πιστοποίηση.

5.Δημιουργία ή υιοθέτηση προτύπων που αφορούν την κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων και την χρήση δομικών υλικών σε εξειδικευμένες εφαρμογές π.χ. προκατασκευασμένα κτίρια και δημιουργία φορέα εποπτείας των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, με σκοπό την προστασία της ασφάλειας των χρηστών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας των προϊόντων.

6.Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και άμεση εφαρμογή τους, σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Τεχνικών Προδιαγραφών και Οδηγιών.

7.Εκστρατεία ενημέρωσης και επιμόρφωσης των παραγωγών, των μηχανικών και των εφαρμοστών για τα νέα δεδομένα.

Β. Συνεργεία – Εφαρμοστές

1.Δημιουργία φορέα για εκπαίδευση , τεχνική κατάρτιση, έλεγχο και πιστοποίηση στο εξειδικευμένο επαγγελματικό πεδίο τους.

2.Δημιουργία εθνικών μητρώων πιστοποιημένων συνεργείων ανά επαγγελματική κατηγορία με συγκεκριμένη εξειδίκευση.

3.Αναμόρφωση πλαισίου ασφάλισης εργαζομένων ανά κατηγορία με βάση τις εξελίξεις στα δομικά υλικά, τις εφαρμογές τους και τις νέες κατασκευαστικές μεθόδους π.χ. η εξωτερική θερμομόνωση σε ποια κατηγορία οικοδομικών εργασιών εντάσσεται και με τι είδους ένσημα.

4.Οικονομική υποστήριξη συνεργείων για αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής και δημιουργία υποδομών για την καλύτερη αποδοτικότερη και ασφαλέστερη εργασία.

5.Δημιουργία πλαισίου σχετικά με την παροχή εγγύησης στις κατασκευές και στα δομικά υλικά και προϊόντα. Το πλαίσιο αυτό θα αφορά τόσο τα συνεργεία εφαρμογής όσο και τους παραγωγούς υλικών και συστημάτων. Επίσης θα πρέπει να συνδέεται με την εγγύηση από τον κατασκευαστή ή γενικό εργολάβο για την κατασκευή καθώς τις περισσότερες φορές αυτός έχει το γενικό πρόσταγμα και την ευθύνη των επιλογών.

Γ. Γενικά

1. Αναθεώρηση Γ.Ο.Κ βάση των νέων συνθηκών π.χ. η εξωτερική θερμομόνωση θα πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι πάχους 10εκ. από την οικοδομική γραμμή στα υφιστάμενα κτίρια ή να μην προσμετρείται στην κάλυψη του οικοπέδου στα νέα κτίρια, εφόσον η αυξημένη μόνωση συνεισφέρει στον γενικότερο στόχο της εξοικονόμησης ενέργειας.

2.Δημιουργία φορέα εκπαίδευσης των μηχανικών σε νέες εξειδικευμένες ειδικότητες με απόδοση πτυχίων ειδικότητας και εξειδικευμένων αρμοδιοτήτων όπως π.χ. με τους ενεργειακούς επιθεωρητές .

3.Εκστρατεία ενημέρωσης των μηχανικών και κατασκευαστών κτιρίων για τις νέες τεχνολογίες, την οικολογική δόμηση, τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά των κτιρίων κλπ. με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της γνώσης και κατ’ επέκταση των κατασκευών.

Δ. Ειδικά για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης για να κυκλοφορεί νόμιμα στη Ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό ΕΤΑ (European Technical Approval) με εκδίδουσα αρχή τον ΕΟΤΑ (European Organization for Technical Approvals) όπου πιστοποιούνται τα υλικά του συστήματος ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ για την συμβατότητα και την αντοχή τους στον χρόνο, αλλά και η μεθοδολογία εφαρμογής που τελικά εφόσον εφαρμοστεί σωστά θα δώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα τα πιστοποιημένα με ΕΤΑ συστήματα μπορούν να φέρουν σήμανση CE συστήματος ως δήλωση συμμόρφωσης του παραγωγού των υλικών για την διαδικασία παραγωγής και τις ιδιότητες των επιμέρους υλικών του συστήματος, ούτως ώστε εφόσον το εργοστάσιο διαθέτει factory production control, να διασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα των επιμέρους υλικών ΚΑΙ του τελικού προϊόντος που βρίσκεται πρακτικά τοποθετημένο επί της πρόσοψης του κτιρίου.

Εντός της ΕΕ η κυκλοφορία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης διέπεται από κανόνες. Είναι εντελώς παράλογο για την χώρα μας μια τόσο σημαντική νέα αγορά να μην εποπτεύεται αποτελεσματικά και να μην ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ από όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες να εφαρμόζουν τους κανονισμούς τυποποίησης .

Είναι πιστεύουμε προς όφελος όλων των εμπλεκομένων επαγγελματιών στην αγορά, του κοινωνικού συνόλου και της Εθνικής Οικονομίας η δημιουργία ικανού πλαισίου εποπτείας της αγοράς προς αποφυγή φαινομένων εξαπάτησης των καταναλωτών και αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και:

Πρόκλησης οικονομικών βλαβών στους ιδιοκτήτες από αστοχίες των μη πιστοποιημένων ή ακατάλληλων υλικών

Μελλοντικός κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών και των ιδιοκτητών των κτιρίων.
Οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές τόσο από επισκευές των συστημάτων σε μικρό χρονικό διάστημα όσο και από την κατανάλωση ενέργειας που θα είναι αυξημένη.

Κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος (επιδοτήσεων, φοροαπαλλαγών) για τις ανεπαρκείς ενεργειακές επεμβάσεις στα κτίρια, τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια, αλλά και επιβάρυνση τελικά του ενεργειακού ισοζυγίου την χώρας.

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης φιλοξενεί στον επίσημο ιστότοπο άρθρα των μελών και των συνεργατών στα οποία οι συγγραφείς εκφράζουν τις θέσεις τους. Ο Σύνδεσμος δεν λογοκρίνει τα άρθρα και δεν φέρει καμία ευθύνη για την επιστημoνικότητά τους.