Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Καθορισμός κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

"Λευκός καπνός” βγήκε επιτέλους, μετά από δύο αποτυχημένες προκηρύξεις, για την ανάδειξη του  ανάδοχου που θα αναλάβει να συνδράμει το ΥΠΕΝ σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων, αλλά και στην κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Ενέργειας Κ. Σκρέκας, το ΥΠΕΝ ανακηρύσσει την εταιρεία ZERO ENERGY BUILDING ΑΕΕΥ ως προσωρινό ανάδοχο του έργου «Καθορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών στοιχείων & κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» (ΑΔΑΜ: 22PROC010335620 2022-04-06).

Για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, χρειάστηκε να προκηρυχθεί για τρίτη φορά ο σχετικός διαγωνισμός, με μερική τροποποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής. Είχε προηγηθεί η ματαίωση της αρχικής διαγωνιστικής διαδικασίας που είχε προκηρυχθεί το Νοέμβριο του 2019

και η εκ νέου ματαίωση του επαναπροκυρηχθέντος το Μάιο του 2021 διαγωνισμού, καθώς τότε απορρίφθηκε η μοναδική προσφορά που είχε κατατεθεί.

Το έργο που αναλαμβάνει η ZEB αφορά:

 

α) Καθορισμό τυπικών κτηρίων (κτηρίων αναφοράς)

 

Ο καθορισμός των τυπικών κτηρίων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε τα κτηρια να είναι αντιπροσωπευτικά του ελληνικού κτηριακού αποθέματος και του ελληνικού τρόπου δόμησης, (γεωμετρικά χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονική διάπλαση κτιρίων, χαρακτηριστικά κελύφους και τεχνικών συστημάτων).

 

β) Προσδιορισμό μέτρων για τη βελτίωση της ενερεργειακής απόδοσης των κτηρίων

 

Για τον προσδιορισμό των εν λόγω μέτρων είναι, καταρχάς, απαραίτητη η καταγραφή των διαφόρων τεχνολογιών που συντελούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να καθοριστούν οι διαθέσιμες τεχνολογίες των επιμέρους τεχνικών συστημάτων και στοιχείων του κελύφους - τεχνικά χαρακτηριστικά, κόστη, διάρκεια ζωής κλπ - που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή ή/και στην ανακαίνιση ελληνικών κτηρίων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, τα δε μέτρα προσδιορίζονται βάσει της χρήσης αυτών των τεχνολογιών.

 

γ) Υπολογισμό της ζήτησης τελικής και πρωτογενούς ενέργειας από την εφαρμογή των μέτρων και δεσμών μέτρων για κάθε τυπικό κτήριο

 

Για κάθε τυπικό κτήριο και κάθε μέτρο εκτελούνται συγκεκριμένοι υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές που συνοδεύουν τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 244/2012.

 

δ) Υπολογισμό του συνολικού κόστους των μέτρων ως καθαρή παρούσα αξία για κάθε τυπικό κτήριο

Η εκτίμηση των βέλτιστων επιπέδων κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και δομικών στοιχείων (τεχνικών συστημάτων και στοιχείων του κελύφους) θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κανονισμός (ΕΕ) αρ.244/2012) τόσο από μακροοικονομική όσο και από χρηματοοικονομική άποψη και καθ’ όλη την εκτιμώμενη διάρκεια του οικονομικού κύκλου ζωής κάθε μέτρου.

 

ε) Ανάλυση ευαισθησίας των δεδομένων εισόδου, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών τιμών

 

Το έργο θα περιλαμβάνει ανάλυση για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας που έχουν στα αποτελέσματα των υπολογισμών μεταβολές των εφαρμοζόμενων παραμέτρων. 

 

στ) Προσδιορισμός των βέλτιστων, από πλευράς κόστους, επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κάθε τυπικού κτηρίου

 

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας και του συνολικού κόστους για τις διαφορετικές τεχνολογίες και τις συζεύξεις τους για τα τυπικά κτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα προσδιοριστεί το εύρος των τιμών βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για κάθε τυπικό κτήριο. Με ανάλογο τρόπο θα προσδιοριστούν τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τα επιμέρους δομικά στοιχεία του κτηρίου (τεχνικά συστήματα & στοιχεία του κελύφους).

 

ζ) Σύγκριση με τις ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης

 

Οι ισχύουσες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης συγκρίνονται με τις βέλτιστες από πλευράς κόστους, όπως προσδιορίστηκαν. Ως εκ τούτου, εφαρμόζονται σε κάθε τυπικό κτήριο οι επιμέρους ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης - όπως προσδιορίζονται στον ΚΕΝΑΚ - και υπολογίζεται η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο. Σε δεύτερο στάδιο υπολογίζεται η διαφορά % μεταξύ του ισχύοντος επιπέδου και του διαπιστωθέντος επιπέδου βέλτιστου κόστους σύμφωνα με το σχετικό τύπο της ενότητας 7.2 των κατευθυντήριων γραμμών (2012/C 115/01) που συνοδεύουν τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 244/2012

 

η) Σύνταξη σχεδίου Έκθεσης κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 244/2012

 

Συντάσσεται σχέδιο έκθεσης, δυνάμει του άρθρου 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ, κατά το άρθρο 6 και βάσει του μορφοτύπου του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 244/2012, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των παραπάνω υπολογισμών, καθώς και όλα τα εισερχόμενα δεδομένα και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή τους.

 

θ) Πρακτικός ορισμός των ΚΣΜΚΕ

 

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και της ενεργειακής κατηγορίας των ΚΣΜΚΕ, περιλαμβανομένου ανώτατου αριθμητικού δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής των ΑΠΕ και ανώτατου αριθμητικού δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας χωρίς τη συμμετοχή των ΑΠΕ, σε κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας κατ' έτος (kWh/m2 /a), για κάθε τυπικό κτήριο

 

ι) Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων και αναθεώρηση της πρότασης του εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των ΚΣΜΚΕ

 

Συντάσσεται σχέδιο έκθεσης που περιλαμβάνει πρόταση σημείων τροποποίησης της ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/27.11.2018 (Β’ 5447) Υπουργικής Απόφασης για το εθνικό σχέδιο αύξησης του αριθμού των ΚΣΜΚΕ σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και στα πρότυπα των ήδη υποβεβλημένων εκθέσεων άλλων κρατών-μελών, όπως αυτές αναρτήθηκαν ως συνημμένο στη μελέτη "Consolidated information from the Member States on Nearly Zero Energy Buildings" και είναι προσβάσιμες στο σύνδεσμο.

 

ια) Δυνατότητες χρήσης λογισμικού

 

Συντάσσεται σχέδιο έκθεσης που περιλαμβάνει προτάσεις για δυνατότητα χρήσης λογισμικού, υφιστάμενου (δηλαδή του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ με τροποποιήσεις) ή νέου, ώστε να είναι συμβατό με τις τυχόν τροποποιήσεις του ΚΕΝΑΚ (και συνεπακόλουθα των ΤΟΤΕΕ) που θα προκύψουν βάσει των συμπερασμάτων της Ενότητας 7 από τη σύγκριση των βέλτιστων, από πλευράς κόστους, επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης με τις ισχύουσες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.