Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

AQUAMAT-F

Ιδιότητες

Το AQUAMAT-F είναι ένα έτοιμο προς χρήση υδα-τικό πυριτικό διάλυμα με βάση υδρόφοβες πυριτι-κές ενώσεις. Αυτές αντιδρούν με το υπάρχον υδρο-ξείδιο του ασβεστίου του δομικού στοιχείου, σχη-ματίζοντας αδιάλυτες ενώσεις (ένυδρο πυριτικό μο-νασβέστιο), που σταματούν την τριχοειδή απορρο-φητικότητα και δημιουργούν παράλληλα υδροφο-βία.

Δεν έχει διαβρωτική επίδραση στον οπλισμό του σκυροδέματος.

Το AQUAMAT-F δεν είναι κατάλληλο για εφαρμο-γή σε επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος, εμφα-νούς τοιχοποιίας ή σοβά, που δεν πρόκειται να ε-πιχρισθούν ή να βαφούν.

 

Πεδία εφαρμογής

Το AQUAMAT-F εφαρμόζεται κυρίως για την αντι-μετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας. Με τη χρήση του AQUAMAT-F επιδιώκεται η δημιουργία ενός οριζόντιου φραγμού κατά της ανερχόμενης υγρα-σίας στη βάση των τοίχων.

Σε περίπτωση ύπαρξης υδροστατικής πίεσης, α-παιτείται η χρήση του AQUAMAT.