Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ISOMAT AK-THERMO

Ιδιότητες

Η Isomat® AK-THERMO είναι μία ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα, ενισχυμένη με πολυ-μερή συστατικά (ρητίνες). Παρέχει υψηλή αρχική και τελική αντοχή συγκόλλησης, ελαστικότητα και αντο-χή στην υγρασία. Έχει μηδενική ολίσθηση και μεγά-λο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης.

Πεδία εφαρμογής

Η Isomat® AK-THERMO χρησιμοποιείται, σε συν-δυασμό με τους σοβάδες MARMOCRET PLUS και MARMOCRYL, ως σύστημα για την εξωτερική θερ-μομόνωση κατασκευών.

Είναι κατάλληλη για την επικόλληση των θερμομο-νωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης στις εξωτερικές όψεις των κτιρίων.

Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμο-ποιείται για την επικάλυψη των θερμομονωτικών πλακών και αποτελεί έτσι το