Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINWELD

Συνθετικής  βάσης, στρώση προεπάλειψης (αστάρωμα), πριν την εφαρμογή του Isoplast 116 W, για την ενίσχυση της πρόσφυσης πριν την εφαρμογή της στρώσης υγρομόνωσης πάνω σε υπάρχουσες επιφάνειες ασφαλτικών γαλακτωμάτων ή ασφαλτοπάνων με τελική επένδυση αλουμινόφυλλου, ψηφίδας κλπ. Ελαστικοποιητής κονιαμάτων - Πολυμερικό γαλάκτωμα συνθετικών ρητινών.
Ως πρόσμικτο, προσδίδει ευκαμψία σε κονιάματα, επιχρίσματα κλπ.
Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης ή μέρος αυτού σε επιχρίσματα στεγανοποίησης, δίνοντάς τους βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες και πρόσθετη ευκαμψία.
Γενικά χρησιμοποιείται σε κονιάματα όπου αναμένονται πιθανές ρηγματώσεις λόγω συστολοδιαστολών, καθώς και σε αρμολογήματα λιθοδομών διότι δεν περιορίζει τη διαπνοή του στοιχείου.
Προστίθεται στο νερό ανάμιξης. Αναλογία 1:3 με το νερό (SINWELD : Νερό), σε τσιμεντοειδείς κόλλες πλακιδίων και στεγανωτικά κονιάματα.