Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

SINBITUM RUBBER

Ασφαλτικής βάσης, υδατοδιαλυτό, ελαστομερές γαλάκτωμα, τροποποιημένο με πολυμερή. Σχηματίζει ελαστομερή μεμβράνη με δυνατότητα γεφύρωσης μικρο-τριχοειδών ρηγματώσεων, ανθεκτική σε νερό, υγρασίες, αραιά οξέα και βάσεις καθώς επίσης σε διεισδύσεις ριζικών συστημάτων, εδαφικά οξέα και οξέα ριζών.

Για στεγανοποίηση στοιχείων οικοδομικών κατασκευών από σκυρόδεμα, τουβλοδομές ή τσιμεντοπλίνθους, σε εφαρμογές όπως στεγανοποίηση τοιχίων υπογείων, θεμελιώσεων και τοίχων αντιστήριξης πριν την επίχωση, προστασία βατών ή κεκλιμένων δωμάτων (ως φράγμα υγρασίας πριν την ακολουθία στρώσεων κατά την ανάπτυξη συμβατικής ή ανεστραμμένης μόνωσης) κλπ.