Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

PS-21

Ιδιότητες

Το PS-21 είναι ένα ετοιμόχρηστο, σιλικονούχο γα-λάκτωμα χωρίς διαλύτες, που χρησιμοποιείται για την αδιαβροχοποίηση ανόργανων υποστρωμάτων.

• Προσφέρει εξαιρετικά μεγάλη υδαταπωθητικό-τητα.

• Είναι υδρατμοπερατό και επιτρέπει έτσι την α-ναπνοή των δομικών στοιχείων.

• Δε δημιουργεί υμένα επάνω στις επιφάνειες που εφαρμόζεται και έτσι δεν αλλάζει την όψη τους.

• Απαλλάσσει τις επιφάνειες που εφαρμόζεται από εξανθήματα αλάτων, επιδράσεις παγετού και βρωμιάς, λόγω της μη απορρόφησης του νερού της βροχής και των ρύπων.

• Είναι κατάλληλο για υποστρώματα με μεγάλη αλκαλικότητα.

• Χαρακτηρίζεται από γρήγορη αποτελεσματικό-τητα μετά την εφαρμογή του.

• Συντελεί στη μείωση του κινδύνου ενανθρά-κωσης.

• Είναι κατάλληλο για ελαφρώς υγρά υποστρώ-ματα.

Πεδία εφαρμογής

Το PS-21 εφαρμόζεται για την προστασία από την επίδραση της βροχής κατακόρυφων ή οριζόντιων επιφανειών και για τη στεγανοποίηση αρμών πλα-κιδίων. Είναι κατάλληλο για την αδιαβροχοποίηση φυσικών λίθων, σοβά, εμφανών τοιχοποιιών, κερα-μιδιών, εμφανούς σκυροδέματος κλπ. Ακόμη μπο-ρεί να εφαρμοσθεί για την προστασία αγυάλιστων μαρμάρων από το νερό και τους ρύπους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ελαφρώς υγρά υποστρώ-ματα.