Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

PLASTIPROOF

Ιδιότητες

Υγρό πρόσμικτο που ενεργεί ως ρευστοποιητής (ΣΚ-308, ASTM C-494: Τύπος Α) και στεγανωτικό μάζας. Προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα:

  • Αυξάνει σημαντικά την αντίσταση στην υδατο-περατότητα, είτε αυτή οφείλεται σε υδροστα-τική πίεση, είτε σε τριχοειδή απορρόφηση.
  • Αυξάνει την εργασιμότητα χωρίς την προσθή-κη νερού.
  • Δεν έχει δράση αερακτικού.
  • Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συ-στατικά.
  • Είναι συμβατό με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland.

Πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ ως μειωτής νερού - ρευστοποιητής και ως μειωτής υδαταπορρόφησης σκυροδέματος, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2:T2 και Τ9, με Αρ. Πιστοποιητικού 0365-CPD-60.01/01.12.01/3.

 

Πεδία εφαρμογής

Το PLASTIPROOF αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για την παρασκευή σκυροδέματος υψηλών αντο-χών, εμφανούς σκυροδέματος, αντλήσιμου σκυρο-δέματος κλπ.

Επίσης χρησιμοποιείται στην κατασκευή κάθε στοι-χείου σκυροδέματος που βρίσκεται σε συνεχή ή παροδική καταπόνηση από το νερό, όπως σε θε-μελιώσεις, υπόγεια, δεξαμενές, κανάλια, σήραγγες, βιολογικούς καθαρισμούς, πισίνες κλπ.