Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EPOXYCOAT-VSF

Ιδιότητες

Το EPOXYCOAT-VSF είναι ένα έγχρωμο εποξει-

δικό σύστημα 2 συστατικών χωρίς διαλύτες. Πα-

ρουσιάζει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τρι-

βές. Σχεδιασμένο για χρήση σε περιπτώσεις

έντονης χημικής προσβολής. Είναι ιδιαίτερα ανθε-

κτικό στα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε

διαλύτες, στο νερό, στο θαλασσινό νερό και στις

καιρικές επιδράσεις.

 

Πεδία εφαρμογής

Το EPOXYCOAT-VSF χρησιμοποιείται ως προ-

στατευτική και διακοσμητική βαφή σε τσιμεντοειδή

υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντο-

κονίες καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες. Είναι

κατάλληλο για βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια,

σφαγεία, κονσερβοποιίες, οινοποιίες, πρατήρια

βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.

Είναι κατάλληλο για επιστρώσεις σε επιφάνειες

που πρόκειται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρό-

φιμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της W-347, ISO

8467.