Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EPOXYCOAT-S

Ιδιότητες

Το EPOXYCOAT-S είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό

σύστημα 2 συστατικών με διαλύτες. Παρουσιάζει

υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές. Είναι

ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οξέα, στα αλκάλια, σε πε-

τρελαιοειδή, σε διαλύτες, στο νερό, στο θαλασσινό

νερό και στις καιρικές επιδράσεις.

 

Πεδία εφαρμογής

Το EPOXYCOAT-S χρησιμοποιείται ως προστα-

τευτική και διακοσμητική βαφή σε τσιμεντοειδή

υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, σοβάς, τσιμεντο-

κονίες, καθώς και σε μεταλλικές επιφάνειες. Είναι

κατάλληλο για βιομηχανικούς χώρους, εργαστήρια,

σφαγεία, κονσερβοποιίες, οινοποιίες, πρατήρια

βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.

Επίσης είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη βαφή πισί-

νων.