Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DUROPRIMER-SG

Ιδιότητες

Το DUROPRIMER-SG είναι μία εποξειδική ρητίνη

δύο συστατικών, κατάλληλη για υγρά υποστρώμα-

τα. Το DUROPRIMER-SG, λόγω του μεγάλου ειδι-

κού βάρους του, διεισδύει στους τριχοειδείς πόρους

του υποστρώματος, εκτοπίζει το νερό και λειτουργεί

ως φραγμός έναντι τριχοειδώς ανερχόμενων ελαίων

ή άλλων χημικών ουσιών. Το DUROPRIMER-SG

είναι ανθεκτικό έναντι των ανερχόμενων από το

υπόστρωμα χημικών ουσιών και έχει πολύ καλή

πρόσφυση σε υγρά υποστρώματα σκυροδέματος.

Κατατάσσεται ως SR-B2,0 σύμφωνα με το πρότυ-

πο ΕΝ 13813.

 

Πεδία εφαρμογής

Το DUROPRIMER-SG εφαρμόζεται ως ειδικό αστά-

ρι στις περιπτώσεις που οι εποξειδικές επιστρώσεις

του συστήματος DUROFLOOR πρόκειται να εφαρ-

μοστούν σε δάπεδα σκυροδέματος επιβαρυμένα με

έλαια (αφού πρώτα καθαριστούν) καθώς και σε

υγρά ή καταπονούμενα από ανερχόμενη υγρασία

υποστρώματα.