Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DUAL SEAL PARASEAL

Ειδική μεμβράνη υπογείων έργων, αποτελούμενη από νατριούχο μπεντονίτη με δυνατότητα διαστολής παρουσία νερού ενσωματωμένου σε φύλλα HDPE.
Μεμβράνη πάχους ≥ 4,9 mm, δίχρωμη (γκρι – ανθρακί).
Για στεγάνωση επιφανειών υπόγειων κατασκευών (γαλαρίες, σήραγγες, τοιχεία υπογείων, εδαφόπλάκες σκυροδέματος, πασσαλοσανίδες, διαφραγματικούς τοίχους, μικροπασσάλους, κατασκευές διαμόρφωσης στεγανολεκάνης, roof-gardens κ.α.).