Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DELTA-VENT S

Ιδιότητες

Η στεγανωτική μεμβράνη DELTA-VENT S εφαρ-μόζεται σε μη αεριζόμενες (θερμές) ξύλινες στέ-γες, πάνω σε πέτσωμα. Μπορεί να εφαρμοσθεί και σε ξύλινες στέγες χωρίς πέτσωμα, πάνω από τους αμείβοντες ή τους αποστατήρες που περικλείουν τη θερμομόνωση. Εφαρμόζεται τέλος σε θερμές στέγες πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, πάνω από τους αποστατήρες.

Αποτελείται από 2 υφαντές μη-πλεκτές προστα-τευτικές στρώσεις πολυπροπυλενίου, που προ-σφέρουν αντοχή σε ολίσθηση και τριβή και συ-γκολλούνται εκατέρωθεν της ειδικής στεγανωτικής υδρατμοπερατής στρώσης, που εξασφαλίζει από-λυτη στεγάνωση από τα νερά της βροχής, το χιόνι και την υγρασία.

Η μεμβράνη διαθέτει εξαιρετική υδρατμοπερατότη-τα (συντελεστής διάχυσης υδρατμών Sd=0,02m), που είναι απαραίτητη για την αναπνοή και προστασία των στοιχείων της στέγης (πέτσωμα, θερμομόνωση, αμείβοντες κλπ.) σε μη αεριζόμενες στέγες. Επιπλέον διαθέτει μικρό βάρος, ευκαμψία και ικανοποιητική εφελκυστική αντοχή, ώστε να εφαρμόζεται με ευκολία και να αποφεύγεται το σκίσιμο.

Σε μη αεριζόμενες στέγες απαιτείται πάντοτε η τοποθέτηση φράγματος υδρατμών κάτω από τη θερμομόνωση, ώστε να αποτρέπεται η συγκέ-ντρωση υγρασίας. Η DELTA-VENT S συνδυάζεται άριστα με τη στεγανωτική