Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DELTA-FOL PVG

Ιδιότητες

Η στεγανωτική μεμβράνη DELTA-FOL PVG εφαρ-μόζεται σε αεριζόμενες (ψυχρές) ξύλινες στέγες, πάνω σε πέτσωμα. Επιπλέον μπορεί να εφαρ-μοσθεί και σε ξύλινες στέγες χωρίς πέτσωμα, πάνω από τους αμείβοντες ή τους αποστατήρες, τεντωμένη ή με τη δημιουργία ελαφράς κοιλιάς. Εφαρμόζεται τέλος σε ψυχρές στέγες πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος, πάνω από τους απο-στατήρες.

Η στεγανωτική στρώση αποτελείται από χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, που εξασφαλίζει από-λυτη στεγάνωση από τα νερά της βροχής, το χιόνι και την υγρασία. Εκατέρωθεν της στεγανωτικής στρώσης συγκολλούνται 2 υφαντές μη-πλεκτές προστατευτικές στρώσεις πολυπροπυλενίου, που προσφέρουν αντοχή σε ολίσθηση και τριβή.

Διαθέτει ικανοποιητική υδρατμοπερατότητα (συντε-λεστής διάχυσης υδρατμών Sd=3m), που εγγυάται την αναπνοή των στοιχείων της στέγης. Επιπλέον διαθέτει μικρό βάρος, ευκαμψία και ικανοποιητική εφελκυστική αντοχή, ώστε να εφαρμόζεται με ευκο-λία και να αποφεύγεται το σκίσιμο.

Σε αεριζόμενες στέγες το φράγμα υδρατμών λει-τουργεί επικουρικά, καθώς λόγω του αερισμού η διάχυση των υδρατμών στην ατμόσφαιρα γίνεται γρήγορα. Αν παρόλα αυτά απαιτηθεί φράγμα υδρατμών, η DELTA-FOL PVG συνδυάζεται άρι-στα με τη στεγανωτική μεμβράνη-φράγμα υδρα-τμών DELTA-REFLEX.