Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

AQUAMAT

Ιδιότητες

To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόμενο στεγανω-τικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο.

• Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστα-τική πίεση έως 7 αtm κατά DIN 1048.

• Προσφύεται άριστα σε ορυκτά υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, τοιχοποιία, σοβά και μπο-ρεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις.

• Είναι κατάλληλο για δεξαμενές πόσιμου νερού καθώς και για την εφαρμογή σε επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της W-347, ΕΡΑ 330.5 και ΕΡΑ 110.2.

• Εφαρμόζεται απλά και οικονομικά.

• Δε διαβρώνει το χάλυβα του οπλισμένου σκυ-ροδέματος.

Πεδία εφαρμογής

Στεγάνωση στοιχείων σκυροδέματος, τοιχοποιίας και σοβά. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις από απλή υγρασία μέχρι και νερό υπό πίεση.

Κατάλληλο για στεγάνωση υπογείων, δεξαμενών, πισίνων, δεξαμενών βιολογικού καθαρισμού.

Προσφέρει τη δυνατότητα εκ των υστέρων στεγα-νοποίησης υπόγειων χώρων εσωτερικά, διότι μπορεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις του νερού χωρίς να χρειασθεί αντιστήριξη, λόγω της απόλυ-της πρόσφυσης που έχει με το υπόστρωμα.

Σε περίπτωση που η επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί παρουσιάζει ή αναμένεται να πα-ρουσιάσει τριχοειδείς ρωγμές, όπως ταράτσες, μπαλκόνια κλπ., συνιστάται η χρήση των επαλει-φόμενων στεγανωτικών κονιαμάτων 2 συστατικών AQUAMAT-FLEX και AQUAMAT-ELASTIC.