Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DUROFLOOR

Ιδιότητες

Το DUROFLOOR είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο, έγ-

χρωμο εποξειδικό σύστημα 2 συστατικών, χωρίς

διαλύτες. Προσφέρει υψηλή σκληρότητα και αντο-

χή στις τριβές. Είναι ανθεκτικό στα οργανικά και α-

νόργανα οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, στα

απόβλητα, στο νερό, στο θαλασσινό νερό και σε

μεγάλο αριθμό διαλυτών. Αντέχει σε θερμοκρασίες

από -30ºC έως +100ºC σε ξηρή φόρτιση και έως

+60ºC σε υγρή φόρτιση.

Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με

το πρότυπο ΕΝ 13813.

 

Πεδία εφαρμογής

Το DUROFLOOR χρησιμοποιείται ως χυτή αυτο-

επιπεδούμενη επίστρωση σε δάπεδα τσιμεντο-

ειδούς βάσης, με υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές

ή χημικές αντοχές. Είναι κατάλληλο για βιομηχανι-

κούς χώρους, βιοτεχνίες, αποθήκες, μεγάλα κατα-

στήματα, ξενοδοχεία, γκαράζ, χώρους μεγάλης

κυκλοφορίας, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτο-

κινήτων κλπ.

Είναι κατάλληλο για επιστρώσεις σε επιφάνειες

που πρόκειται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρό-

φιμα,