Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DUROFLOOR-R

Ιδιότητες

Το DUROFLOOR-R είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό

σύστημα 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Προσφέ-

ρει υψηλή σκληρότητα και αντοχή στις τριβές.

Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στα οργανικά και ανόργα-

να οξέα, στα αλκάλια, σε πετρελαιοειδή, σε ορι-

σμένους διαλύτες, στα απόβλητα, στο νερό, στο

θαλασσινό νερό και στις καιρικές επιδράσεις.

Αντέχει σε θερμοκρασίες από -30ºC έως +100ºC

σε ξηρή φόρτιση και έως +60ºC σε υγρή φόρτιση.

Κατατάσσεται ως SR-B2,0-AR0,5-IR4 σύμφωνα με

το πρότυπο ΕΝ 13813.

 

Πεδία εφαρμογής

Το DUROFLOOR-R χρησιμοποιείται ως επαλει-

φόμενη επίστρωση σε δάπεδα με υψηλές απαι-

τήσεις σε μηχανικές ή χημικές αντοχές. Εφαρμό-

ζεται πάνω σε τσιμεντοειδούς βάσης υποστρώμα-

τα, όπως σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίες, αμιαντοτσι-

μέντο καθώς και σε σιδηρές ή χαλύβδινες επιφά-

νειες. Είναι κατάλληλο για βιοτεχνίες, αποθήκες,

εργαστήρια, σφαγεία, νοσοκομεία, οινοποιίες, κον-

σερβοποιίες, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων κλπ.

Είναι κατάλληλο για επιστρώσεις σε επιφάνειες

που πρόκειται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρό-

φιμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της W-347, ISO

8467.