Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BETONFIX AL

Χυτό, μη συρρικνούμενο, κονίαμα (grout) πολύ υψηλών χημικών & μηχανικών αντοχών, 1-συστατικού.
Γι' αγκυρώσεις, πακτώσεις ακριβείας, βάσεις έδρασης μηχανημάτων, επισκευές φωλεών - κοιλοτήτων, αποκαταστάσεις σκυροδέματος, για εφέδρανα γεφυρών κ.α. Δυνατότητα προσθήκης χαλαζιακών αδρανών σε ποσοστό μέχρι και 30%, για πλήρωση μεγάλων όγκων (πάνω από 10 cm).
Χαρακτηρίζεται από εξαίρετη πρόσφυση στο υπόστρωμα, καθώς και υψηλή αντοχή σε θειικά, προϊόν ελεύθερο από χλωριόντα ή λοιπές προσμίξεις μεταλλικών συστατικών.
Το προϊόν BETONFIX AL πληροί τις απαιτήσεις LEED™ (Leadership in Energy and Environmental Design), Κατανάλωση: ~1,9–2,1 kg/ m2 /mm πάχους ανάπτυξης. EN 1504-6