Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

BETONFIX 200

Έτοιμο προς χρήση, λεπτόκοκκο, τσιμεντοειδές κονίαμα, αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, πολλαπλών χρήσεων.
Για πακτώσεις και προσαρμογή αγκυρίων και μεταλλικών στοιχείων σε τοιχοποιίες από οπτόπλινθους ή φυσικές πέτρες, τουβλοδομές και λιθοδομές αντίστοιχα, Χρησιμοποιείται και ως ένεμα εγκιβωτισμού ελκυστήρων και προεντεταμέμων καλωδίων στα επιμέρους κελύφη τους.
Ως προς την πρόσφυση, παρουσιάζει αυξημένη συνάφεια και υψηλή ιδιότητα συγκόλλησης σε σκυρόδεμα, πέτρα και στον χάλυβα. Ειδικό Βάρος 1,6 kg/lt. EN 1504-6