Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιριών Μόνωσης υπέβαλε πρόταση Σχεδίου Δράσης

2 Δεκεμβρίου, 2016

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ υπέβαλε πρόταση Σχεδίου Δράσης για το έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το Σχέδιο αφορά χίλιους (1000) εργαζόμενους στον κλάδο των μονώσεων και στόχος είναι να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Ο ΠΣΕΜ βασίστηκε στη διάγνωση των αναγκών των εργαζομένων του κλάδου και διαμόρφωσε τα ακόλουθα τέσσερα (4) εκπαιδευτικά προγράμματα:

Οργάνωση εφαρμογής σύνθετων μονωτικών συστημάτων σε κτήρια/εγκαταστάσεις

Απευθύνεται σε τεχνίτες και εργατοτεχνικό προσωπικό για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε θέματα οργάνωσης και προγραμματισμού εκτέλεσης των εργασιών μόνωσης, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις.

Παρεμβάσεις υγροθερμικής μόνωσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια

Απευθύνεται σε τεχνίτες και εργατοτεχνικό προσωπικό για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε θέματα που αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών υγροθερμικής μόνωσης, αλλά και την επιλογή και χρήση κατάλληλων αειφόρων μονωτικών υλικών βάσει των κατασκευαστικών απαιτήσεων, για την εξοικονόμηση ενέργειας στα υφιστάμενα και νεόδμητα κτήρια, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ, καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και συμπληρώνονται όπου απαιτείται σε πολύ ειδικά θέματα από το DIN 4108.

Εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης εργοταξίου των έργων μόνωσης σε κτήρια/εγκαταστάσεις

Απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, στελέχη παραγωγής (κατασκευαστές, επιβλέποντες) με μικρή ή/και ελάχιστη εμπειρία, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης εργοταξίου των έργων μόνωσης, αλλά και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών παραγωγής και τη ποιοτική αναβάθμισή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις.

Σχεδιασμός εφαρμογών μόνωσης για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και την εξοικονόμηση ενέργειας

Απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, στελέχη παραγωγής (μελετητές, κατασκευαστές, επιβλέποντες) με μικρή ή/και ελάχιστη εμπειρία,για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους σε θέματα σχεδιασμού και κατασκευής μονωτικών εφαρμογών, με συνδυαστικό τρόπο εκτέλεσης των τεχνικών εργασιών, αλλά και επιλογής και χρήσης αειφόρων μονωτικών υλικών, για την επίλυση σύνθετων υγροθερμικών προβλημάτων κτηριακής παθολογίας και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ, καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ και συμπληρώνονται όπου απαιτείται σε πολύ ειδικά θέματα από το DIN 4108.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει διάρκεια 90 ώρες. Η κατάρτιση θα είναι εκτός ωραρίου εργασίας και προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε εργαζόμενο που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ύψους τετρακοσίων πενήντα (450) €.

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εργαζόμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων μέσω αξιολόγησης από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Η Πιστοποίηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων αναβαθμίζει το ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου, αφού διασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύει την κινητικότητα μεταξύ εργασιών – επαγγελμάτων αλλά και αυξάνει τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Γεωγραφική κατανομή

Για το σχεδιασμό της γεωγραφικής κατανομής της πρότασης ελήφθη υπόψη η τήρηση της χρηματοδοτικής κλείδας ανά τύπο περιφέρειας καθώς και η περιφερειακή κατανομή της απασχόλησης στον κλάδο με αποτέλεσμα να προβλέπεται στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη η εκπαίδευση 75 ατόμων, στην Κεντρική Μακεδονία η εκπαίδευση 303 ατόμων, στην Ήπειρο η εκπαίδευση 50 ατόμων, στη Θεσσαλία η εκπαίδευση 75 ατόμων, στη Δυτική Ελλάδα η εκπαίδευση 100 ατόμων, στη Δυτική Μακεδονία η εκπαίδευση 36 ατόμων, στα Ιόνια Νησιά η εκπαίδευση 17 ατόμων, στην Πελοπόννησο η εκπαίδευση 50 ατόμων, στο Βόρειο Αιγαίο η εκπαίδευση 25 ατόμων, στην Κρήτη η εκπαίδευση 50 ατόμων, στη Στερεά Ελλάδα η εκπαίδευση 39 ατόμων, στην Αττική η εκπαίδευση 153 ατόμων και στο Νότιο Αιγαίο η εκπαίδευση 27 ατόμων.

 

Αξιολόγηση

Η πρόταση για το Σχέδιο Δράσης του ΠΣΕΜ θα αξιολογηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, οπότε και αναμένονται τα αποτελέσματα.

 

 

 

TOP