ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15 Μαρτίου, 2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ κ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

16.03.11 Προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο "ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ", που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: //Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης//, με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., Θεματικό Αξονα 2, Αξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: //Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων// του Επιχειρησιακού Προγράμματος //Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού// 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ 2007 - 2013).

Το αντικείμενο της δουλειάς του Συμβούλου περιλαμβάνει:

i. Τη σύνταξη ενός (1) Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α),

ii. Την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους),

iii. Την ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από τα Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα τους.

iv. Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β (Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Εθνικοί Πόροι)


ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ


ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

56.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)


ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός Πρόχειρος με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά


ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 30 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία του  Συνδέσμου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΝΤΥΠΑ

Στα Γραφεία του Συνδέσμου, Τερψιχόρης 11, Χολαργός, 15562, Αθήνα (από τις 10.30 - 13.30 μμ), κατά τις εργάσιμες ημέρες.TOP